Nordthy klub06

Thy klub06

Klasse: grp 1        gruppe: 1

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Uffe Kalenbach, Thy Skakklub 1564 8
0
2
0
3
0
4
0
5
½
6
0
7
0
½
2 Rasmus Christensen, Thy Skakklub 1633 7
½
1
1
8
0
3
½
4
0
5
1
6
0
3
3 Jens Chr Grud sørensen, Thy Skakklub 1955 6
0
7
1
1
1
2
½
8
½
4
1
5
½
3
4 Oluf Jessen, Thy Skakklub 1665 5
1
6
0
7
½
1
1
2
1
3
0
8
0
5 Kurt Rasmussen, Thy Skakklub 1603 4
0
8
0
6
0
7
0
1
½
2
0
3
½
1
6 Per Petersen, Thy Skakklub 2091 3
1
4
1
5
1
8
1
7
1
1
1
2
1
7 1
7 Svend Aa Ubbesen, Thy Skakklub 1633 2
½
3
0
4
½
5
1
6
0
8
½
1
1
8 Egon Rysgaard Madsen, Thy Skakklub 1627 1
1
5
1
2
1
6
0
3
½
7
½
4
1
5 2

Thy klub06

Klasse: grp 2        gruppe: 2

Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl.
1 Tue Rosengren Bach, Thy Skakklub 1359 8
1
2
1
3
½
4
1
5
½
6
1
7
1
6 1-2
2 Fritz Tei, Thy Skakklub 1000 7
0
1
0
8
1
3
0
4
0
5
0
6
0
1
3 Poul Ladefoged, Thy Skakklub 1535 6
1
7
1
1
½
2
1
8
½
4
1
5
½
3
4 Ole H Madsen 1151 5
0
6
0
7
0
1
0
2
1
3
0
8
0
1
5 Freddy Holler, Thy Skakklub 1463 4
1
8
1
6
1
7
1
1
½
2
1
3
½
6 1-2
6 Kent Knudsen, Thy Skakklub 1220 3
0
4
1
5
0
8
½
7
½
1
0
2
1
3
7 Søren Fredsøe Thy Skakklub 1473 2
1
3
0
4
1
5
0
6
½
8
½
1
0
3
8 Henning Jensen, Thy Skakklub 1203 1
0
5
0
2
0
6
½
3
½
7
½
4
1


Tilbage